Vetury or Veturia White Smith
Veturia White photos
Smith Family Group
Main Page